Administrative

Administrative Staff

 • Shri Raj Kumar Yadav
  Shri Raj Kumar Yadav
  Administrative Officer
 • Shri Pramod K Awasthi
  Shri Pramod K Awasthi
  Assistant Administrative Officer
 • Smt. Kaneez Fatima
  Smt. Kaneez Fatima
  Assistant Administrative Officer
 • Smt. Sunita Kumari
  Smt. Sunita Kumari
  Assistant Administrative Officer
 • Shri Ram S Chaurasia
  Shri Ram S Chaurasia
  Private Secretary
 • Shri Sandeep
  Shri Sandeep
  Personal Assistant
 • Shri Sandeep
  Shri Harivilas
  Personal Assistant
 • Shri Shreelal Prasad
  Shri Shreelal Prasad
  Assistant
 • Shri Vinay K Srivastava
  Shri Vinay K Srivastava
  Assistant
 • Shri Abhishek Kumar
  Shri Abhishek Kumar
  Assistant
 • Shri Santosh K Singh
  Shri Santosh K Singh
  Assistant
 • Shri Phool C Verma
  Shri Phool C Verma
  Upper Division Clerk
 • Shri Rajan K Malhotra
  Shri Rajan K Malhotra
  Upper Division Clerk
 • Shri Vikrant Gupta
  Shri Vikrant Gupta
  Upper Division Clerk
 • Shri Balram Babu Bajpai
  Shri Balram Babu Bajpai
  Lower Division Clerk
 • Shri Anwar
  Shri Anwar
  Lower Division Clerk
 • Shri Sanjay Kumar
  Shri Sanjay Kumar
  Lower Division Clerk
 • Smt. Seema Devi
  Smt. Seema Devi
  Lower Division Clerk